1. Biểu mẫu 17 -CK Cam kết chất lượng đào tạo ĐH Ngành Công nghệ Chế tạo máy

2. Biểu mẫu 17 -CK Cam kết chất lượng đào tạo ĐH Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

 

3. Biểu mẫu 17 -CK Cam kết chất lượng đào tạo ĐHLT Ngành Công nghệ Chế tạo máy

 

4. Biểu mẫu 17 -CK cCam kết chất lượng đào tạo Thạc sỹ