1. BM18-3congkhai_CNCK_2021.xlsx

2. BM20-3congkhai_CNCK_2021.xlsx

3. BM17- ĐH CHÍNH QUY - Công nghệ Chế tạo máy

 

4. BM17- ĐH CHÍNH QUY - Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

 

5. BM17- ĐT Thạc sĩ