BIỂU MẪU KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ HUFI

 

1. BIỂU MẪU CHUNG

Biểu mẫu đào tạo (Mới): MẪU BIỂU ĐÀO TẠO 2023 (MỚI).rar

STT

Biểu mẫu
1 Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh.doc
2 Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký.doc
3 Đơn xin hủy học phần.doc
4 Đơn xin hoãn thi.doc
5 Đơn chuyển ngành đào tạo.doc
6 Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình.doc
7 Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu truy cập.doc
8 Đơn rút học phần.doc
9 Đơn xác nhận đã học xong chương trình.doc
10 Đơn xác nhận học phần tương đương thay thế.doc
11 Đơn xét làm khóa luận tốt nghiệp.doc
12 Đơn xin chuyển ca thi.doc
13 Đơn xin chuyển chương trình đào tạo.doc
14 Đơn xin chuyển trường.doc
15 Đơn xin là sinh viên dự thính.doc
16 Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.docx
17 Đơn xin miễn giảm học phần.doc
18 Đơn xin phúc khảo.doc
19 Đơn xin tạm ngưng học tập.doc
20 Đơn xin thôi học.doc
21 Đơn xin trở lại học tập.doc
22 Đơn xin vắng kiểm tra giữa kỳ.doc
23 Mẫu kê khai thông tin cho sinh viên tốt nghiệp.xls
24 Mẫu đăng ký học lại.xls
25 Mẫu xác nhận hoàn thành học phí.doc
26 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp.doc
27 Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp.doc
28 Phiếu thanh toán.doc

2. BIỂU MẪU CỦA KHOA

STT Biểu mẫu
1 Danh sách sinh viên đăng ký học lại.xls
2

Mẫu Đơn xin mở lớp học phần.doc

Mẫu Danh sách xin mở lớp học phần.xlsx

3 Mẫu mượn thiết bị xưởng.docx
4 Thông báo mượn xưởng.docx
5 Biểu mẫu các mục trong thự tập.doc
6 Hướng dẫn trình bày thự tập tốt nghiệp.doc
7 Đơn xin tự tìm đơn vị thực tập.doc
8 Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp.xls
9 Trang bìa khóa luận tốt nghiệp.doc
10 Phiếu theo dõi tiến độ khóa luận tốt nghiệp.doc
11 Phiếu giao đề tài khóa luận tốt nghiệp.doc
12 Phiếu chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.doc
13 Hướng dẫn viết luận văn khóa luận tốt nghiệp.doc
14 Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp.doc
15 Biên bản nhận xét của GVPB khóa luận tốt nghiệp.doc
16 Biên bản nhận xét của GVHD khóa luận tốt nghiệp.doc
17 Mẫu đơn xin dời lịch học thực hành qua kỳ 2 năm học 2021-2022
18 Mẫu đơn xin dời lịch thực tập qua kỳ 2 năm học 2021-2022