1. BM 17_Đại học chính quy Công nghệ Chế tạo máy

 

2. BM-17_Đại học chính quy Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

 

3. BM-17_Đại học liên thông chính quy Chế tạo máy

 

4. BM-17_Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí