CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 989166420
Email: hoangph@hufi.edu.vn
Phó trưởng khoa: TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 931994586
Email: nuhtm@hufi.edu.vn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Chủ tịch hội đồng KH và ĐT: PGS. TS. Lê Thể Truyền
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 909 575 089
Email: truyenlt@hufi.edu.vn

TRƯỞNG BỘ MÔN

BỘ MÔN CN CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CN CHẾ TẠO MÁY
Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Lê Thể Truyền
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 909 575 089
Email: truyenlt@hufi.edu.vn

BỘ MÔN CNKT CƠ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CNKT CƠ ĐIỆN TỬ
P.Trưởng Bộ môn:
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84)
Email: .........@hufi.edu.vn

QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Chủ nhiệm ngành: PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 989166420
Emai: hoangph@hufi.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

Giáo vụ khoa: Võ Thị Thu Hiền
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 349 795 682
Emai: hienvtt@hufi.edu.vn

CÔNG ĐOÀN KHOA

Tổ trưởng công đoàn: Đinh Lê Cao Kỳ
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 985 081 084
Emai: kdlc@hufi.edu.vn

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

Bí thư liên chi đoàn: Lê Văn Nam
Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 933844225
Emai: namlv@hufi.edu.vn