STT Quy định
1 Quy định treo băng rôn, biểu ngữ trong khuôn viên trường.pdf
2 Quy định đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của trường.pdf
3 Quy định về việc quản trị hệ thống CNTT.pdf
4 Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sv không chuyên_2016.pdf
5 Quy định kỹ năng sử dụng CNTT_2016.pdf
6 Quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy.pdf
7 Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đại học và cao đẳng.pdf
8 Quy định thi, kiểm tra.pdf