Stt

Tên bài báo

Tác giả

Năm

1

Tham gia viết bài báo đăng trên hội thảo khoa học Đại Học Kiên Giang nội dung: STUDY ON TRANSPORT PHENOMENA AND KINETICS FOR THE CONVECTIVE DRYING SHRIMP

Đặng Văn Hải

2017-2018

2

Đồng tác giả bài báo: "Mô hình hồi qui về sự phân bố hạt TIC trong lớp TIC/o phun phủ bằng Laser Cladding"

Hồ Thị Mỹ Nữ

2016-2017

3

Bài báo: MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH HÀN MA SÁT QUAY CỦA HỢP KIM TITAN

Hồ Thị Mỹ Nữ

2017-2018

4

Hồ Thị Mỹ Nữ, Lưu Phương Minh, Nguyễn Hữu Lộc "Experimental and Numerical studies on Rotary Friction Welding of Ti-6Al-4V" đăng trên "International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies 2018 (IC3MT 2018)", pp. 432 435, ISBN 978-604-73-6010-9

Hồ Thị Mỹ Nữ

2018-2019

5

Hồ Thị Mỹ Nữ, Lê Thể Truyền, Lưu Phương Minh, Nguyễn Hữu Lộc "“A study on rotary friction welding of titanium alloy (Ti6Al4V)” đăng trên tạp chí https://www.hindawi.com;  https://doi.org/10.1155/2019/4728213.

Hồ Thị Mỹ Nữ

2018-2019

6

Tham gia viết bài báo đăng trên hội thảo khoa học Đại Học Kiên Giang nội dung: STUDY ON TRANSPORT PHENOMENA AND KINETICS FOR THE CONVECTIVE DRYING SHRIMP

Hoàng Trọng Trần Huy

2017-2018

7

Thành viên tham gia đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống sấy bơm nhiệt và xác định chế độ sấy tự động trong sấy các loại rau, củ, quả"

Hoàng Trọng Trần Huy

2017-2018

8

Nghiên cứu sấy tôm dùng bộ gia nhiệt không khí bằng năng lượng mặt trời có nhám nhân tạo phoi kim loại  "STUDY ON SHRIMP DRYING USING THE SOLAR AIR HEATER DUCT ROUGHENED WITH METAL WASTE" KS. Hoàng Trọng Trần Huy, ThS. Huỳnh Văn Nam, TS. Võ Tuyển, TS. Nguyễn Minh Phú đăng trên tạp chí Cơ khí Việt Nam có chỉ số ISSN: 0866-7056

Hoàng Trọng Trần Huy

2018-2019

9

Hoàng Trọng Trần Huy, Huỳnh Văn Nam "Tối ưu hóa trình tự và phân bố tàu container ở cầu cảng" đăng trên tạp chí Cơ khí Việt Nam

Hoàng Trọng Trần Huy

2018-2019

10

Đăng tạp chí KHCN và Thực Phẩm: Bài báo: TỐI ƯU ĐIỀU ĐỘ TÀU CONTAINERVỚI RÀNG BUỘC CẦU CẢNG LIÊN TỤC TẠI CẦU CẢNG BẰNG GIẢI THUẬT SIMULATED ANNEALING LAI  (mã số 2020030019)
Tác giả: Hoàng Trọng Trần Huy, Lê Văn Nam, Nguyễn Vũ Anh Duy*

Hoàng Trọng Trần Huy

2019-2020

11

Bài báo "NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ XÂY DỰNG THỰC NGHIỆM BỘ GIA NHIỆT KHÔNG KHÍ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ SẤY TÔM KHÔ"  đăng trên tạp chí Cơ khí Việt Nam tháng4 /2017

Hoàng Trọng Trần Huy
Nguyễn Minh Phú
Lê Đình Quang

2016-2017

12

"Non-dominated sorting biogeography-based optimization for bi-objective reentrant flexible manufacturing system scheduling". Applied Soft Computing, Volume 62, January 2018, Pages 187-202, DOI: 10.1016/j.asoc.2017.10.045; (Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494617306592)

Nguyễn Hữu Thọ

2017-2018

13

Bài báo viết bài báo trên tạp chí Journal of Mechanical Engineering thuộc danh mục SCOPUS nội dung: Simulation of the machine loading decision in flexible manufacturing cell based on FlexSim environment

Nguyễn Hữu Thọ

2017-2018

14

Viết bài báo trên tạp chí Journal of Mechanical Engineering nội dung: Optimization of the position for the support to redece production time on 3D printers.

Nguyễn Hữu Thọ

2017-2018

15

Hồ Thúc Nin, Nguyễn Hữu Thọ, "Phân tích và mô phỏng động lực học mềm của cơ cấu tay quay con trượt bằng tích hợp ANSYS/ADAMS", Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSM:0866-7056, Số 6, năm 2018, web:cokhivietnam.vn. NXB: NXB: Tổng Hội Cơ khí Việt Nam

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

16

Huu-Tho Nguyen, Achmad P. Rifai, Huu-Nghi Huynh, Quoc-Thanh Truong, "Multi-objective production planning for a flexible manufacturing system based on NSBBO method", Exchanges: Warwick Research Journal, Vol 6 No 3 (2019), ISSN:2053-9665; web: https://exchanges.warwick.ac.uk

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

17

Nguyen Huu Tho, TTT Vu, HH Nghi, "Research on determination of optimum parameters for the lower extremity exoskeleton", International Conference on Recent Advances in Industrial Engineering and Manufacturing (ICRAIEM 2018), published in Scopus-indexed proceedings (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-899X)

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

18

Nghi Huynh Huu, Duc Tran Cong Toan, Tho Nguyen Huu and Ha Thai Thi Thu, Effects of infill, infill patterns and number of perimeter shells on casting patterns fabricated using FDM method, The 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2018), November 23-24, 2018, HCMC, Vietnam. http://gtsd2018.hcmute.edu.vn/, IEEE Explore, DOI: 10.1109/GTSD.2018.8595703

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

19

Tho Nguyen, Tho Trinh, Hung Ly, Nhiem Tran and Nghi Huynh, Thanh-Long Le, "Development of a Decision support system for selection of optimal machining parameters and tool inserts in turning process", Proceedings of 2018 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT), 19-22 September 2018, Rex Hotel, HCMC, Vietnam, ISBN: 978-604-73-6010-9, pp.298-302.

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

20

Teoh, Y. H., How, H. G., Masjuki, H. H., Nguyen, H. T., Kalam, M. A., & Alabdulkarem, A. (2019). Investigation on particulate emissions and combustion characteristics of a common-rail diesel engine fueled with Moringa oleifera biodiesel-diesel blends. Renewable Energy, 136, 521-534. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.12.110

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

21

How, H. G., Teoh, Y. H., Masjuki, H. H., Nguyen, H. T., Kalam, M. A., Chuah, H. G., & Alabdulkarem, A. (2019). Impact of two-stage injection fuel quantity on engine-out responses of a common-rail diesel engine fueled with coconut oil methyl esters-diesel fuel blends. Renewable Energy, 139, 515-529. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.02.112

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

22

Teoh, Y. H., Yu, K. H., How, H. G., & Nguyen, H. T. (2019). Experimental Investigation of Performance, Emission and Combustion Characteristics of a Common-Rail Diesel Engine Fuelled with Bioethanol as a Fuel Additive in Coconut Oil Biodiesel Blends. Energies, 12(10). doi:10.3390/en12101954

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

23

H.T.Nguyen, Q.N.Tran ,A.P. Rifai ,H.N.Huynh , Siti Zawiah Md Dawal, Simulation of the machine loading decision in flexible manufacturing cell based on FlexSim environment, International Journal of Engineering & Technology (UAE), 7 (4.36) (2018) 1558-1563, ISSN: 2227-524X, Scopus.

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

24

Huu Nghi Huynh, Ha Nguyen Thanh, Huu Tho Nguyen, Thi Thu Ha Thai, Optimization of the Position for the Support To Reduce Production Time on 3D Printers, International Journal of Engineering & Technology (UAE), 7 (4.36) (2018) 1506-1509, ISSN: 2227-524X, Scopus.

Nguyễn Hữu Thọ

2018-2019

25

Evaluation of turned and milled surfaces roughness using convolutional neural network, Measurement, Volume 161, September 2020, 107860

Nguyễn Hữu Thọ

2019-2020

26

Bài báo hội nghị quốc tế: INTERNATIONAL WORKSHOP ON AUTOMATION AND ROBOTICS (500 giờ

Nguyễn Lê Thái
Trịnh Tiến Thọ
Trần Quang Huy
Trần Thanh Trang
Phan Xuân Lễ
 Lê Thành Tới
 Văn Tấn Lượng

2016-2017

27

Tham gia viết bài báo hội thảo khoa học tại Đại Học Bách Khoa TP.HCM nội dung: MR Fluid Damper Modeling using Self - Tuning Lyapunov- based Fuzzy Method

Nguyễn Minh Huy

2017-2018

28

Tác giả Đặng Văn Hải/ đồng tác giả bài báo Nguyễn Minh Huy  "Đổi mới chương trình đào tạo nghề ngắn hạn theo mô đun " đăng trên Kỷ yếu Hội thảo đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Minh Huy

2018-2019

29

Nguyễn Minh Huy " Công nghệp 4.0 tác động đến ngành công nghệ thực phẩm " đăng trên tạp chí khoa công nghệ cơ khí

Nguyễn Minh Huy

2018-2019

30

Nguyễn Minh Huy " Những thử thách của người làm việc  trong thời đại công nghiệp 4.0 " đăng trên tạp chí khoa Công nghệ Cơ khí

Nguyễn Minh Huy

2018-2019

31

Cao Dang Long, Cao Hung Phi, Nguyen Minh Huy, Dao Thanh Liem, Truong Quoc Thanh  " Apply Twister Savonius Rotor with Two Deflector Plates in Power Take off Systems  " 2018 international conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT)

Nguyễn Minh Huy

2018-2019

32

Le The Truyen, Nguyen Minh Huy, Thanh Long Le,  " Stability Analysis of a Proximate Time Optimal Controlled Electrostatic Suspension System Using Piezo Actuator  " 2018 international conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT)

Nguyễn Minh Huy

2018-2019

33

Nguyễn Minh Huy "Research, design and manufacture the Sachi  seed  separetor Machine" đăng trên tạp chí IJERA có chỉ số ISSN: 2248-9622

Nguyễn Minh Huy

2019-2020

34

Nguyen Ngoc Dung, Simulation Study to Develop Reactivity Control Compression-Ignition Engine (RCCI), Scholars Journal of Science and Technology, Vol 8, Issue 7 (July 2020) (ISSN 2321-435X (Online) & ISSN 2347-9523(Print))

Nguyễn Ngọc Dũng

2019-2020

35

Nguyen Ngoc Dung, Fatty Acid Methyl Ester from Waste Edible Oil: Combustion Characteristics, Scholars Journal of Science and Technology, Vol 8, Issue 7 (July 2020) (ISSN 2321-435X (Online) & ISSN 2347-9523(Print))

Nguyễn Ngọc Dũng

2019-2020

36

Tác giả " Research on the operation mode of heat pump drying machine with drying experiments of scallions for saving energy " đăng trên Tạp chí cơ khí Việt Nam" có chỉ số ISSN: 0866-7056

Nguyễn Thị Út Hiền

2018-2019

37

Viết báo "Experimental research to determine the affect of agent to the quality of syngas of updraft gasifier model.

Nguyễn Thị Út Hiền

2019-2020

38

Viết báo"The Use of Matlab/Simulink Tool in Modeling the Hysteresis Phenomenon of Piezoelectric Actuators"

Nguyễn Thị Út Hiền

2019-2020

39

Nguyen Vu Anh Duy, Nguyen Le Thai. Optimal Job Scheduling of Multiple Rail Cranes in Rail Stations. RA JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ISSN: 2394-6709.

Nguyễn Vũ Anh Duy

2017-2018

40

Nguyen Vu Anh Duy, Ly Thanh Hung "Optimal Job Scheduling of Multiple Rail Cranes in Rail Stations with Simulated Annealing Algorithm" đăng trên "International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies 2018 (IC3MT 2018)", pp. 432 435, ISBN 978-604-73-6010-9

Nguyễn Vũ Anh Duy

2018-2019

41

Nguyễn Vũ Anh Duy, Phan Thị Mai Hà (2019). "Điều độ cần cẩu bãi trong cảng Container bằng giải thuật simulated annealing." Tạp chí Cơ khí Việt Nam. (7) 69 - 74

Nguyễn Vũ Anh Duy

2019-2020

42

Phan Thị Mai Hà, Lê Anh Khôi, Nguyễn Vũ Anh Duy (2019). "Giải pháp sắp xếp container ở bãi nhằm giảm thời gian bốc dỡ" Tạp chí Cơ khí Việt Nam. (7) 69 - 74

Nguyễn Vũ Anh Duy

2019-2020

43

Bài báo khoa học cấp Khoa "Hệ thống thu phí không dừng"

Phạm Văn Toàn

2018-2019

44

Bài báo khoa học cấp Khoa "MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TINH THẦN, THÁI ĐỘ HỌC TẬP TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN"

Phạm Văn Toàn

2018-2019

45

Phạm Văn Toàn "Design of the water balance system in the water tank" đăng trên tạp chí IJERA có chỉ số ISSN: 2248-9622

Phạm Văn Toàn

2019-2020

46

Bài báo đăng trong tạp chí số 11 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC CHÂN KHÔNG TỰ NHIÊN DÙNG PHẦN MỀM EES" tháng 6/2017

Trịnh Tiến Thọ

2016-2017

47

Xuất bản giáo trình "An toàn lao động" 'NXB Khoa học và Kỹ thuật; 26/09/2017

Trịnh Tiến Thọ

2017-2018

48

Bài báo "cải tiến độ bóng bề mặt kính quang học sử dụng phương pháp đánh bóng bằng dung dịch hạt mài".

Trịnh Tiến Thọ

2017-2018

49

Tham gia viết bài báo đăng trên hội thảo khoa học Đại Học Kiên Giang nội dung: STUDY ON TRANSPORT PHENOMENA AND KINETICS FOR THE CONVECTIVE DRYING SHRIMP

Trịnh Tiến Thọ

2017-2018

50

Tho Nguyen, Tho Trinh, Hung Ly, Nhiem Tran and Nghi Huynh, Thanh-Long Le, "Development of a Decision support system for selection of optimal machining parameters and tool inserts in turning process", Proceedings of 2018 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT), 19-22 September 2018, Rex Hotel, HCMC, Vietnam, ISBN: 978-604-73-6010-9, pp.298-302.

Trịnh Tiến Thọ

2018-2019

51

Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hành môn " TH ĐÚC - NHIỆT LUYỆN"

Trịnh Tiến Thọ

2018-2019

52

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp khoa "Một số đúc kết trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra môn học tại khoa Công nghệ Cơ khí

Trịnh Tiến Thọ

2018-2019

53

Tham gia viết báo "Treatment method of water based on the magnetic devices"

Trịnh Tiến Thọ

2019-2020