SỨ MẠNG

Sứ mạng của Khoa Công nghệ Cơ khí trường Đại học CNTP TP HCM là đảm nhiệm việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng tốt, tinh thần tự chủ cao trong các chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, và Kỹ thuật nhiệt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế; triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Khoa Công nghệ Cơ khí -Trường Đại học CNTP trở thành một trong những Khoa công nghệ hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, đặc biệt là Cơ khí chế biến thực phẩm và sau thu hoạch.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nhiệm vụ cụ thể của Khoa Công nghệ cơ khí là trang bị cho sinh viên các các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở các chuyên ngành mà Khoa đào tạo; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển công nghiệp trong nước, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe; có nền tảng vững chắc về kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên môn; có kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và tay nghề tốt; có kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình ý tưởng, kế hoạch; có trình độ ngoại ngữ và tin học tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật nhiệt.