1. Tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học theo MOET

 2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 3. Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

 4. Sổ tay Đảm bảo chất lượng năm 2021

 5. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

 6. Kế hoạch 589/KH-DCT về cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 - 2022 của HUFI