NĂM HỌC 2020-2021

1. Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp NH 2020-2021

 

NĂM HỌC 2019-2020

1. Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành CN Chế tạo máy NH 2019-2020

2. Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử NH 2019-2020

 

NĂM HỌC 2018-2019

1. Quyết định cử GVHD đồ án chuyên ngành ngành CN Chế tạo máy NH 2018-2019

2. Danh sách đề tài đồ án chuyên ngành ngành CN Chế tạo máy NH 2018-2019

3. Quyết định cử GVHD khóa luận tốt nghiệp ngành CN Chế tạo máy NH 2018-2019

4. Danh sách đề tài đồ án chuyên ngành ngành CN Chế tạo máy NH 2018-2019

 

NĂM HỌC 2017-2018

1. Quyết định cử GVHD khóa luận và đồ án ngành CN Chế tạo máy NH 2017-2018

2. Danh sách đề tài khóa luận và đồ án ngành CN Chế tạo máy NH 2017-2018

 

NĂM HỌC 2016-2017

1. Đồ án tốt nghiệp NH 2016-2017

2. Đồ án tốt nghiệp NH 2016-2017

3. Quyết định khóa luận và đồ án NH 2016-2017