DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

 

NĂM HỌC 2020-2021

1. Danh sách học bổng khuyến khích học tập Học hỳ 1 NH 20-21

 

NĂM HỌC 2019-2020

1. Danh sách học bổng khuyến khích học tập Học hỳ 1 NH 19-20

2. Danh sách học bổng khuyến khích học tập Học hỳ 2 NH 19-20