NĂM HỌC 2022-2023

1. Thống kê bảng tổng HK1 NH 22-23

2. Thống kê bảng tổng HK2 NH 22-23

 

NĂM HỌC 2021-2022

1. Thống kê bảng tổng HK1 NH 21-22

2. Thống kê bảng tổng HK2 NH 21-22

 

NĂM HỌC 2020-2021

1. Thống kê bảng tổng HK1 NH 20-21

2. Thống kê bảng tổng HK2 NH 20-21

 

NĂM HỌC 2019-2020

1. Thống kê bảng tổng HK1 NH 19-20

2. Thống kê bảng tổng HK2 NH 19-20